integritet

Allmänt

Denna policys syfte är att förklara hur Kullaberg Event AB behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg.

Personuppgiftsansvarig

Kullaberg Event AB, org.nr: 556474-8464, med adress Kullaberg 1, 512 60 Överlida, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är alla uppgifter som kan identifiera levande personer. Företagsuppgifter som företagsnamn och organisationsnummer är normalt inte en personuppgift förutom i de fall du agerar under en enskild firma. Alla kontaktuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer är däremot personuppgifter

De personuppgifter som vi behandlar om dig är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen eller från en tredje part .

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du registrerar dig för nyhetsbrev eller på annat sätt kontaktar oss via Webbplatsen kommer du att lämna viss information om dig till oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontakt- och adressuppgifter.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part: När du besöker Webbplatsen kommer vi automatiskt samla in personuppgifter via Webbplatsen, till exempel information om din IP-adress och vilka sidor du har besökt. Om du inte har kontakt med oss i egenskap av privatperson kan vi även komma att behandla uppgifter om dig, som vi i marknadsföringssyfte eller för att förbättra din kundupplevelse, hos oss har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster samt följa tillämplig lagstiftning och myndighetsbeslut.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig, genomföra kundundersökningar samt för att sammanställa statistik. Se mer information nedan.

Marknadsföringsändamål m.m.
Om du har lämnat ditt samtycke till detta, t.ex. i samband med att du har fyllt i ett formulär, kommer din e-postadress, adress och ditt telefonnummer även komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar och/eller för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke genom att t ex avregistrera dig från utskick. Den lagliga grunden för behandlingen är i sådant fall alltså ditt samtycke.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Kullaberg Event AB.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du har registrerat dig för nyhetsbrev sparar vi dina uppgifter tills du avregistrerar dig från prenumeration. Om du har lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer vi att spara personuppgifter bestående av din e-postadress, adress och telefonnummer för marknadsföringsändamål tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: info@kullaberg.club

Om dina uppgifter hos Kullaberg Event AB är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Överföring till tredje land

Kullaberg Event AB överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Cookies

Kullabergs webbsidor använder cookies för att underlätta din surfning och göra den mer användarvänlig. Generellt kan man säga att cookies är små textfiler eller pixlar som kan lagras på din dator eller mobila enhet. Cookiefiler kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookiefilen till dig. Ett av huvudsyftena med cookiefiler är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen.

De kan alltså underlätta din surfning och göra den mer användarvänlig. Du kan ändra inställningarna för cookies i din webbläsare. Alla webbläsare är olika, men du kan alltid använda hjälpmenyn i din webbläsare för att lära dig hur du ändrar dina cookies. Ändringen av cookies måste göras på alla webbläsare som du använder om du vill att cookieinställningarna ska vara desamma. Om du stänger av dina cookies måste du vara medveten om att vissa av tjänsterna på webbplatsen kanske inte fungerar korrekt.

Kontakt

Har du frågor om denna policy eller behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss via våra kontaktuppgifter på hemsidan eller info@kullaberg.club

Denna policy har fastställts av Kullaberg Event AB den 16 juni 2022